Tillbaka till översikt

Urbana ängar

Illustration: SGRI

Urbana ängar är artrika biotoper som både är vackra och gynnar biologisk mångfald. De anläggs bäst på ytor som exponeras av mycket solljus och etableras med frösådd eller förodlade ängsmattor. Ängar kräver betydligt mindre skötsel än exempelvis en gräsmatta eller en perennplantering, och behöver endast slås en till två gånger per växtsäsong. Ängar blommar oftast bäst i näringsfattig jord, därför är det viktigt att forsla bort det klippta materialet.  

Det finns många olika typer av ängar vars växtsammansättning är lämpad till olika miljöer. Exempelvis finns kalkängar (föredrar något basisk jord), fuktängar (föredrar något fuktig jord) och torrängar (föredrar väldränerad jord). Det är viktigt att se till att växtmaterialet lämpar sig för den typ av äng som man tänkt sig. 

Exempelprojekt

Stödjande
Biologisk mångfald:
Naturliga kretslopp:
Jordmånsbildning:
Reglerande
Mikroklimat:
Kolinlagring:
Extremväder:
Luftrening:
Bullerreducering:
Vattenrening:
Vattenfördröjning:
Pollinering:
Kulturella
Fysisk hälsa:
Mental hälsa:
Kunskap & Inspiration:
Social interaktion:
Producerande
Matproduktion: