Tillbaka till översikt

Svackdike

Svackdiken, eller bioswales som de också kallas, är relativt enkla system som är designade för att samla, fördröja och leda bort dagvatten. De utformas som gräs- eller växtbeklädda svagt lutande diken. De är oftast långa smala och grunda kanaler, oftast utan dräneringslager i botten vilket skiljer dem från infiltrationsstråk.

Dessa kanalsystem kan kopplas samman med varandra, olika översvämningsytor och dammar för att tillsammans effektivt hantera dagvatten lokalt på platsen. Vegetation som planteras i anslutning till ett svackdike kan hjälpa till att fånga upp föroreningar samt fördröja vattnet ytterligare samtidigt som de ökar det estetiska värdet av platsen.  

Exempelprojekt

Stödjande
Biologisk mångfald:
Naturliga kretslopp:
Jordmånsbildning:
Reglerande
Mikroklimat:
Kolinlagring:
Extremväder:
Luftrening:
Bullerreducering:
Vattenrening:
Vattenfördröjning:
Pollinering:
Kulturella
Fysisk hälsa:
Mental hälsa:
Kunskap & Inspiration:
Social interaktion:
Producerande
Matproduktion: