Tillbaka till översikt

Skelettbädd

Illustration: SGRI

En skelettbädd innehåller en platsbyggd skelettjord för att möjliggöra plantering av träd i hårdgjord stadsmiljö. De stora hålrummen i skelettbädden gör att trädets rötter får tillräckligt med syre och vatten, samtidigt som ytan ovan mark kan vara hårdgjord och brukas som exempelvis gata, trottoar eller cykelparkering.

Skelettbäddar kan fungera som underjordiska dagvattenmagasin och kan därmed bidra med viss fördröjning av dagvatten. Det finns flera metoder att anlägga skelettbäddar på, och flera städer har sina egna varianter att anlägga dessa på.  

Exempelprojekt

Stödjande
Biologisk mångfald:
Naturliga kretslopp:
Jordmånsbildning:
Reglerande
Mikroklimat:
Kolinlagring:
Extremväder:
Luftrening:
Bullerreducering:
Vattenrening:
Vattenfördröjning:
Pollinering:
Kulturella
Fysisk hälsa:
Mental hälsa:
Kunskap & Inspiration:
Social interaktion:
Producerande
Matproduktion: