Tillbaka till översikt

Sedumtak (50-80 mm)

Illustration: SGRI

Sedumtak består av tunna växtbäddar med en lågväxande torktålig vegetation som mestadels utgörs av suckulenter från släktena Sedum och Phedimus. De används ofta på komplementbyggnader och cykelskjul på grund av dess låga vikt, och i vissa fall även på flerbostadshus och kontorsbyggnader. Sedumtaken fördröjer en viss del regnvatten och kan ge positiva estetiska inslag. Sedumtak med större växtbäddsdjup (50 mm+) ger bättre förutsättningar för ett välmående tak och gör det mer robust mot exempelvis torrperioder.

Sedumtak som har tunt substratskikt (30 mm och mindre) har enligt erfarenhet mer risk att bli utsatt för torka och bli dominerat av mossa efter ett antal år om de inte gödslas kontinuerligt. Lite mossa är ofta inget problem, men om det är mycket bör man undersöka taket för eventuell renovering. Det finns flera olika system och varianter på marknaden

Exempelprojekt

Stödjande
Biologisk mångfald:
Naturliga kretslopp:
Jordmånsbildning:
Reglerande
Mikroklimat:
Kolinlagring:
Extremväder:
Luftrening:
Bullerreducering:
Vattenrening:
Vattenfördröjning:
Pollinering:
Kulturella
Fysisk hälsa:
Mental hälsa:
Kunskap & Inspiration:
Social interaktion:
Producerande
Matproduktion: