Tillbaka till översikt

Regnbädd

Illustration: SGRI

Regnbäddar är lösningar för dagvattenhantering ovan jord i form av en markbädd med vegetation och fördröjningszon för vatten. Regnbädden tar emot tillfälligt överskottsvatten från omkringliggande hårdgjorda ytor och kan översvämmas under en kort period innan vattnet sjunker undan.

Anläggningen har god förmåga att minska konsekvenserna av kraftiga regn samtidigt som den bidrar till att rena vattnet naturligt vilket är positivt både för våra vattendrag och, i sin förlängning, för vattenkvaliteten i havet. Regnbäddar kan utformas både nedsänkt i mark och upphöjd i kruka kopplat till stuprör. Dessa bäddar kan med fördel och god höjdsättning kopplas samman med andra lösningar såsom svackdiken, infiltrationsstråk och dammar för att bilda ett större blågrönt system. 

Exempelprojekt

Stödjande
Biologisk mångfald:
Naturliga kretslopp:
Jordmånsbildning:
Reglerande
Mikroklimat:
Kolinlagring:
Extremväder:
Luftrening:
Bullerreducering:
Vattenrening:
Vattenfördröjning:
Pollinering:
Kulturella
Fysisk hälsa:
Mental hälsa:
Kunskap & Inspiration:
Social interaktion:
Producerande
Matproduktion: