Tillbaka till översikt

Odlingstak (från 300 mm)

Illustration: Hugo Settergren, SGRI 2023

Odlingstak består av relativt djupa växtbäddar och möjliggör produktion av lokalproducerade livsmedel i staden. Bjälklaget måste dimensioneras för att klara av vikten av denna typ av tak. Odlingstak kan bidra med många ekosystemtjänster, även sociala eftersom ytorna ofta är attraktiva att besöka och ger möjlighet till sysselsättning.

Vid projektering av denna typ av tak behöver möjlighet till bevattning beaktas tidigt. Utomlands finns det goda exempel på tak som totalrenoverats för att tillhandahålla matproduktion, något som hittills är mindre vanligt i Sverige. Det verkar finnas en positiv utvecklingstrend i Norden. 

Exempelprojekt

Stödjande
Biologisk mångfald:
Naturliga kretslopp:
Jordmånsbildning:
Reglerande
Mikroklimat:
Kolinlagring:
Extremväder:
Luftrening:
Bullerreducering:
Vattenrening:
Vattenfördröjning:
Pollinering:
Kulturella
Fysisk hälsa:
Mental hälsa:
Kunskap & Inspiration:
Social interaktion:
Producerande
Matproduktion: