Tillbaka till översikt

Infiltrationsstråk

Illustration: Hugo Settergren, SGRI 2023

Infiltrationsstråk är system som är designade för att samla, fördröja och leda bort dagvatten precis som svackdiken. Skillnaden är att infiltrationsstråk har ökad förmåga att infiltrera och leda bort vatten. De är oftast långa smala och grunda kanaler med makadamfyllning i botten och ett underjordiskt svagt sluttande dräneringsrör som ansluts till dagvattennätet. Dessa lager täcks med grus och sandblandad matjord och kan sedan sås med gräs eller ängsväxter.

Dessa kanalsystem kan kopplas samman med varandra, olika översvämningsytor och dammar för att tillsammans effektivt hantera dagvatten lokalt på platsen. Vegetation som planteras i anslutning till ett infiltrationsstråk kan hjälpa till att fånga upp föroreningar samt fördröja vattnet ytterligare samtidigt som de ökar det estetiska värdet av platsen.  

Exempelprojekt

Kommer inom kort…

Stödjande
Biologisk mångfald:
Naturliga kretslopp:
Jordmånsbildning:
Reglerande
Mikroklimat:
Kolinlagring:
Extremväder:
Luftrening:
Bullerreducering:
Vattenrening:
Vattenfördröjning:
Pollinering:
Kulturella
Fysisk hälsa:
Mental hälsa:
Kunskap & Inspiration:
Social interaktion:
Producerande
Matproduktion: