Tillbaka till översikt

Dammar

Illustration: Hugo Settergren, SGRI 2023

Dammar som alltid är vattenfyllda är riktiga oaser för biologisk mångfald vid rätt utformning. De kan variera i storlek, och även små dammar kan bidra med stora nyttor för växt- och djurliv genom att agera vattenreservoarer under torra perioder. Dammar kan dessutom kopplas till andra blågröna system och agera recipient (mottagare) av dagvatten som fångats upp på andra platser i närområdet.

Dammar behöver oftast ett kontinuerligt till- och frånflöde eller något annat som håller vattnet i rörelse (t.ex. fontäner) för att undvika lukt och mygg. Det är också viktigt att tänka på dammens djup och skuggning för att undvika algbildning. Dammar bidrar även med mycket stora rekreativa värden och bidrar med många hälsofrämjande nyttor för de som vistas kring dem. 

Exempelprojekt

Stödjande
Biologisk mångfald:
Naturliga kretslopp:
Jordmånsbildning:
Reglerande
Mikroklimat:
Kolinlagring:
Extremväder:
Luftrening:
Bullerreducering:
Vattenrening:
Vattenfördröjning:
Pollinering:
Kulturella
Fysisk hälsa:
Mental hälsa:
Kunskap & Inspiration:
Social interaktion:
Producerande
Matproduktion: