Tillbaka till översikt

Biotoptak (från 100 mm)

Illustration: SGRI

Biotoptak är ett samlingsnamn för de vegetationssystem på tak som efterliknar särskilda biotoper som till exempel torrängar, strandängar, ljunghedar eller kalkängar. Biotoptak kan med fördel utformas med ett varierat substratdjup eftersom det då ges förutsättningar för etablering av en varierad vegetation och ökad biologisk mångfald.

Djupare substrat gör att fler olika växtarter kan etablera sig och bättre förutsättningar ges för att öka den biologiska mångfalden. Biotoptaket kan med fördel utformas för att likna en närliggande (eller saknad) biotop och växtvalen bör överensstämma med den typ av biotop som ska efterliknas. Gräs har en viktig roll i ängsbiotoper men kan i vissa fall konkurrera med örtvegetationen och därför bör tuvbildande grässorter väljas.

Exempelprojekt

Stödjande
Biologisk mångfald:
Naturliga kretslopp:
Jordmånsbildning:
Reglerande
Mikroklimat:
Kolinlagring:
Extremväder:
Luftrening:
Bullerreducering:
Vattenrening:
Vattenfördröjning:
Pollinering:
Kulturella
Fysisk hälsa:
Mental hälsa:
Kunskap & Inspiration:
Social interaktion:
Producerande
Matproduktion: