Tillbaka till översikt

Avrinning till grönyta

Illustration: Hugo Settergren, SGRI 2023

Avrinning till grönyta innebär att höjdsättningen av utemiljön bidrar till att vatten rinner till närmsta grönyta. Gräsmattor, trädens växtbäddar och andra vegetationsytor har ofta en stor förmåga att kunna ta emot mycket vatten (särskilt om de har en väldränerad jordmån). Det är därför lämpligt att genom höjdsättningen avvattna hårdgjorda ytor mot olika typer av grönytor.

Dessa ska då ligga lägre än sin omgivning och området ska vara höjdsatt så att det inte finns risk för skador om marken inte hinner infiltrera allt vatten. Exempelvis kan en översilningsbrunn installeras eller så kan systemet kopplas vidare till ännu en nedsänkt grönyta. 

Exempelprojekt

Stödjande
Biologisk mångfald:
Naturliga kretslopp:
Jordmånsbildning:
Reglerande
Mikroklimat:
Kolinlagring:
Extremväder:
Luftrening:
Bullerreducering:
Vattenrening:
Vattenfördröjning:
Pollinering:
Kulturella
Fysisk hälsa:
Mental hälsa:
Kunskap & Inspiration:
Social interaktion:
Producerande
Matproduktion: