Image

Söderkullaparken – Malmö

Översvämningsyta

Söderkullaparken är en stadspark med grönyta, hundrastplats, lekplats och bollplan. Parken har fått ny höjdsättning och gestaltats om primärt för att ta emot vatten vid skyfall. I parken har det skapats bräddmöjlighet för dagvatten från ett sedan tidigare anlagt underjordiskt dagvattenmagasin. Ökad fördröjning av dagvatten har också skapats genom att anlägga ett makadammagasin under bollplanen.  

Marken i den gröna delen har sänkts 0,5 m. Ytan har gestaltats om för att göras böljande/kullig och befintliga träd, befintliga höjder och magasinet har tagits i beaktande vid ny höjdsättning. Bräddning från befintligt underjordiskt dagvattenmagasin sker via kupolbrunn när trycknivån i magasinet blir för hög. När det finns kapacitet i magasinet rinner vattnet tillbaka igen. Dräneringsledning är lagd i botten på en del av parken och den ansluter till VA SYD:s dagvattennät.  

Lekplats och bollplan fanns sedan tidigare. Dessa bytte dock plats för att göra miljön tryggare eftersom lekplatsen med dess dåvarande placering blev ett ”tillhåll”. Bollplanen sänktes 1 m och under denna finns det ett magasin med sten med fraktion 32-90 (öppet bärlager). Dagvattnet rinner ner i rännstensbrunnar och fördelas ut i det öppna bärlagret via en spridarledning. Sänkningen av bollplanen har skapat en sarg runt bollplanen som ger möjlighet för åskådar- och sittplats. På hundrastplatsen testades pimpstensblandad jord för att öka resiliensen eftersom ytan antogs få stor belastning.  

Källa: Projektsammanställning av Malmö Stad

Adress:Söderkulla, Malmö
Färdigställt år:2019
Ägare:Malmö Stad
Byggherre:Malmö Stad
Ansvarig Arkitekt:
Ansvarig Landskapsarkitekt:
Entreprenör:
Leverantör av system:
Storlek:Ca 8 000 m2 (parkens gröna del)
Typ av lösningar: BGG-System
Över-svämningsytor
Kostnad anläggning:3 000 SEK per hanterad m3 vatten
Nedsänkta grönytor. Foto: VA-SYD
Foto: VA-Syd
Foto: VA-Syd