Image

Kampen – Växjö

Urban äng

Efter att ha inventerat områden där gräsmattor kan omvandlas och skötas som ängsmark, valde Växjö kommun att omvandla ytor söder om Kampens badplats till blommande ängar. På ytorna sådde kommunen fröer och planterade inhemska ängsväxter som prästkrage, åkervädd, humleblomster, liten blåklocka, rödklint och gullviva. Dessa ängsytor bidrar till ökad biologisk mångfald och goda livsförutsättningar för pollinatörer såsom bin och humlor, samtidigt som kommunen kan lägga mindre resurser på gräsklippning. 

Vid Kampen var jorden för näringsrik och fuktig vilket innebar att man tillförde magra massor som gjorde just denna äng dyrare än vanligt att etablera. Vid flera andra platser i Växjö har det gett ett utmärkt resultat att endast ta bort grässvålen och så in fröer och plantor direkt på den blottade jorden.   

Ur: “Ytterligare ett område blir blommande äng för insekter”, Växjö kommun, 2021, samt samtal med Janne Kolehmainen, kommunekolog på Växjö kommun.

Adress:Kampen, Växjö
Färdigställt år:2022
Ägare:Växjö Kommun
Byggherre:
Ansvarig Arkitekt:
Ansvarig Landskapsarkitekt:
Entreprenör:
Leverantör av system:
Storlek:3 000 m2
Typ av lösningar: Ängsmark
Kostnad anläggning: 160 000 SEK
Foto: Erik Hansson