Image

Jaktgatan – Stockholm

Regnbädd

I stadsdelen Hjorthagen i Stockholm finner vi Jaktgatan, som liksom stadsdelen, är byggd på gammal industrimark. Positionerat mellan skogbeklädda branter och det omgivande landskapet i nationalstadsparken gjorde det nödvändigt att binda samman områdena ekologiskt, så ett system av gröna gator och parker kan väva samman befintlig och ny natur mellan bostadskvarter och historiska industribyggnader. 

Jaktgatan är en 25 meter bred huvudgata som har gestaltats med detaljer för att ge upplevelsevärden till vistelse och rörelse. Längs gatan löper ett nedsänkt regnbäddsstråk som är ca 6,5 meter brett. Stråket tar emot dagvatten från den hårdgjorda miljön och bidrar till en trygg och bilfri miljö där gångbanan innanför ligger skyddad. De flerskiktade planteringarna bidrar till goda förutsättningar för biologisk mångfald och ger gatan ett ekologiskt, visuellt och socialt värde. 

Adress:Hjorthagen, Stockholm
Färdigställt år:2015
Ägare:Stockholm Stad
Byggherre:Exploaterings-kontoret, Stockholm Stad
Ansvarig Arkitekt:
Ansvarig Landskapsarkitekt:AJ Landskap
Entreprenör:
Leverantör av system:
Storlek:Ca 800 m2
Typ av lösningar: Regnbädd
Foto: AJ Landskap
Foto: Kasper Dudzik, Stockholm (2017).
Foto: AJ Landskap