Image

Grönare Möllan – Malmö

Skelettbädd

Längs gatorna vid Möllan i Malmö finner vi trädplanteringar från projektet Grönare Möllan. Huvudmålet med projektet var att öka antalet träd för att öka krontäckningsgraden på Möllevången. Totalt har 150 träd planterats där flertalet har placerats i befintliga parker men ett 50-tal av träden har planterades i befintligt gaturum. För 35 av dessa har det dessutom skapats planteringsytor där det förutom träd även planterats växter för att skapa ett grönt stadsrum som bidrar till färg och grönska över hela året och bidrar till biologisk mångfald. 

Vid val av placering av planteringsytorna har hänsyn tagits till vilken sida av gatan som får mest soltimmar (och om möjligt har denna gata och sida valts), hur vattnet kan ledas till ytan, befintliga ledningar mm. Detta har gjort att planteringsytorna inte bara placerats mellan parkeringsytorna men också på befintliga parkeringsplatser, som då behövts tas bort. I gatorna står det 37 olika sorters träd och den temperatursänkande effekten beräknas bli ca 17 grader (yttemperatur) genom den skuggeffekt som träden har. Den senast utförda krontäckningsanalysen(våren 2023) visar att krontäckningen i Möllevången stigit från 8% till 12 % sedan projektstart. 

Träden med traditionell uppbyggnad får vatten via dagvattenbrunnar. Träd där det även skapats växtbädd får vatten ytligt via öppningar i kantstenen, via luftningsbrunnar och takvatten från stuprör. Vattnet från tak leds ut till gångbanan via en utfällbar utkastare och leds till växtbädden via ränndalar i gångbanan.  Vattnet leds ytligt in i växtbädden via en öppning i kantstenen men det finns även möjlighet at leda ner vatten via rännstensbrunnar. Fördröjningsvolymer har skapats genom att anlägga skelettjordar med ca 30% tillgänglig porvolym. Dessa ligger inte bara under planteringsytorna utan också under parkeringsytor och trottoarer och ett träd har cirka 30 kubikmeter skelettjord vardera. Ca 10 kubik dagvatten/träd tas om hand i de trädgropar som anläggs för detta, totalt 250 kubik dagvatten för hela området. I vissa växtbäddar finns en överkapacitet vilket möjliggör för ytterligare takvatten att omhändertas och fördröjas. 

Källa: Projektsammanställning från Malmö Stad. 

Adress:Möllevången, Malmö
Färdigställt år:2021
Ägare:Malmö Stad
Byggherre:Malmö Stad
Ansvarig Arkitekt:
Ansvarig Landskapsarkitekt:Fastighets-och Gatukontoret, Malmö Stad
Entreprenör:AKEA AB
Leverantör av system:
Storlek:
Typ av lösningar: Träd i skelettjord
Ränndalar
BGG-system
Kostnad anläggning:11,3 miljoner (varav 6 miljoner i stöd från Boverket ‘Grönare Städer’)
Foto: VA-Syd
Foto: VA-Syd