Image

Brf Källorna – Malmö

Avrinning till grönyta

På Möllevången i Malmö hittar vi Brf Källorna med 50 lägenheter och två sammanlänkade innergårdar. Huset är en äldre byggnad och gårdarna var tidigare asfalterade, med två stora pilträd, ett på var gård. Brf:en hade under en längre tid haft problem med att vatten trängde in i källaren via grundmuren samt att vatten rann in genom dörrar. Det visade sig även att deras dagvattenledningar i princip var helt igensatta, att grundmuren hade sprickor och asfalten hade rest sig på grund av pilträdens rötter. De hade stora driftkostnader varje år, utan att det blev någon förbättring. 

Lösningen blev att göra om hela innergårdarna, både för att förbättra vattenhanteringen och för att göra gårdarna mer trivsamma. Idag leds vattnet från stuprören via ränndalar och grunda dagvattenledningar till de två pilträden. För att träden skulle kunna hantera större regnmängder byttes jorden kring dem ut till skelettjord som har en större förmåga att hantera vatten. Vid vissa av stuprören finns även regntunnor i form av cortenlådor med träsitsar så att de kan användas som bänkar. Cykelskjulen på gården har fått sedumtak. Utöver detta har det planterats perenner och hela utemiljön har uppgraderats.  

Adress:Möllevången, Malmö
Färdigställt år:2021
Ägare:BRF Källorna
Byggherre:BRF Källorna
Ansvarig Arkitekt:
Ansvarig Landskapsarkitekt:
Entreprenör:
Leverantör av system:
Storlek:Ca 340 m2 (två innergårdar)
Typ av lösningar: Stuprör som leds ytligt i ränndalar 
Regnvatten-tunnor i form av bänkar 
Översvämnings-ytor vid träd i skelettjord  
Sedumtak  
Kostnad anläggning:Total kostnad för projektet ca 1 miljon/gård. Lösningar för dagvatten-hanteringen beräknas till 300 000 kr/gård 
Foto: Johannes Domeier
Foto: Johannes Domeier