Image

Augustenborg – Malmö

Svackdike

Bostadsområdet Augustenborg i Malmö hade problem med källaröversvämningar vid kraftiga regn. För att åtgärda problemen och modernisera området så startades projektet Ekostaden Augustenborg av fastighetsägaren MKB, VA Syd och Malmö stad. En central del av projektet var skapandet av ett öppet dagvattensystem för hela stadsdelen.

Man valde att bygga ett ekologiskt system där dagvattnet fångas och leds ut i öppna stråk av kanaler, diken, dammar och våtmarker. Dagvatten som riskerar rinna ner i källare fångas genom avrinning till kanaler och svackdiken, som fördröjer vattnets framfart och för det vidare till dammar med högre magasineringskapacitet. Skötselarbetet av dagvattensystemet finansieras gemensamt mellan MKB, VA-Syd och Malmö stads vanliga områdesskötsel.  

Läs mer om Ekostaden Augustenborg

Adress:Augustenborg, Malmö
Färdigställt år:2002
Ägare:MKB
Byggherre:
Ansvarig Arkitekt:Mellanrum AB (projektering)
Ansvarig Landskapsarkitekt:
Entreprenör:
Leverantör av system:
Storlek:
Typ av lösningar: Svackdike
Foto: Henrik Thoren
Foto: John Block